SAM

SAM

Followers

Friday, April 17, 2009

Tatod dot Tandek silo id Tingkalanon dati

Sinurat di Mogoron Kimaragang Noleong noh it romou tokou, om it ginawo dit nopilatan nga nokopisokot noh wagu, mumbal tokou noh mogigintong nunu kah song pakakas sid kondiri tokou dit koposik om kopooli dit tatod dot Tandek. Andang no boh sera nokitanan tokou irad dilo diri at Tandek, rumasang, lumunus ot ginawo om ti ko’os tokou poh nga waro. Nga kada noh polombuso it rinualan ginawo tokou tu kopokorual nopoh dot kondiri inoh. Kosongguyung oku dit tongo blogger mantad id Tandek dot timpuunan noh mongimpasi ino Tandek dino. Iimai tokou noh dot ralan monungag dilot Tandek. Ong imatan nunu ot ponong sid daton it anu dot pookirayaan om pookimayaan tokou, ogumu i darai, nga kasasalaan amu nokembulai. Madaada oku mongitung kembagu kukuro poh mongimpasi dat Tandek, awasi dati ong umbalan sid ‘sektor pelancungan.’ Pembulaiyo tokou noh it kobasan tokou dit awasi om asanong. Nokotutuk okunoh dot Sabah manau-panau, ilot tulun dot Murut waro ot walai kebudayaan, silo ad Kudat waro ot binatang (rumah panjang) dot Rungus, silo ad Pinampang waro ot reetan Monsopiad, om silo ad Ranau waro it tugu dot Nunuk Ragang. Tokou Kimaragang id Tandek nokuro tu aso ot tanda pookirayaan om pookimayaan? Poririkot poh diri sid pongitunganku dot ilot tatod dot Tandek silo id Tingkalanon dati kah. Nowungkaya diri sid pongitunganku dot kadung ko pengkakat dit kobasan tokou kada olingai at Tandek. Ong imatan sid google maps, iradko it sid blog di Little Mike diri, strategik baabanar ilot Kg. Tingkalanon dot peyanan dit tongo koobasan tokou dit asanong. Nokuro tu irad diri, inonoh osomok dat Tandek om kiwaro ot tuturan tawasi dit pinomungaranan dot Tingkalanon. Kumoduwo, ki timbaan poh posorili ad Kg. Tingkalanon. Bawang nga kakali alanji, aso poh ot koososomu sid sarayo yoh. Pangayam dot Kimaragang nga kakali milimpanau om miupapata siti silo. Ong modop dot sodoi waro poh torongow tuni dot tatawuk, duok om puuwok dati. Lumaga duruk sumuwab, miambot-ambot poh ot manuk mongingkukuuk, okoloputok poh ot wodit monguni torongow om sumalat noh dino ot bubut monguni. Kikiawi diti asanong oboh. Aso noh dino mari sid Longob ki, sampod poh sid pomogunan dot nakamaju. Iti tulun Kimaragang dit kodori, miyon i sid binatang, iri noh awasi ong awaalan dot binatang sid Tingkalanon, nga okon ko sid kawalaian boh. Nunu kelelo ong obuka ginawo di Little Mike, om mangatag yalo sid tana yo laba ko awasi. It babaal dot walai manganu nopoh dit tongo kayu sid timbaan (kayu bulat) okodow i mari it kayu reetan dot marang-palawan kah diri, taapan nogi dot taap. Ogumu i iri moonorut id piras dit Tandek. Inot binatang dino okonko iyonon tokou poh nga posiwaan dit tongo tambaloi (pelancong) rumikot. Sino id binatang dino, it isurung popaakan inonoh it aakanon tokou, iradko tuntu tampasuk, doruk, tiwak dot polod, bibid, gulupu, sa’ai, tonsom dot sada om ogumu poh mari iri. Nga kokiraai ong waro it tambaloi kalaga om amu kasaramai nga, sinonoh ot pirundingan kumaa sid kadai pangakanan id Tandek. It pangaramai, mongudar dit momiagung id kawalaian Tingkalanon, mogot noh kosisinan dot tulun kampung. Iri noh tu sera rumikot ot tulun mongoi sid Tingkalanon dino, majang poh sid Tandek. Apasi boh ilot Tandek kopurimananku. Na gisom siti noh ot etung-itungku biano. Ong waro dikoo kokito diti om kowungkaya dit pongitungan dikoo awasi. Amu boh iti osorisid potuturan siti tu iti noh ot oririkotku mongintung dat makaa. Nga ong waro ot mantad sid Tingkalanon nowungkaya ot ginawo, gisom kopudali dot kerad-irad dit noborosku siti diti, tumingan oku i doyoku modop sino dino sompoori. Kalalangad i it tuni dot tatawuk, duok om puuwok seera orikot ot sodoi. It koririnapaan leed nga apagon noh mogiim makaa mari ki. Om asanong mari waro ot miiagung dino. Mangai kah dikoo kinoruangan sino id Tingkalanon, ong apakai iti tuturanku. Nota: Tulisan ini mengajak rakan-rakan di Tingkalanon berkecimpung dalam industri pelancungan dengan mengetengahkan aspek budaya dan kehidupan seharian yang unik di kalangan masyarakat Kimaragang di Tandek. Tingkalanon dipilih penulis berdasarkan persekitarannya yang masih belum banyak berubah, kisah disebalik nama Tingkalanon dan kedudukannya yang strategik kerana berdekatan dengan Pekan Tandek seperti yang ditulis oleh Sdr. Little Mike. Secara tidak langsung ia dapat memperkasa pekan Tandek disamping menjadi satu mercu tanda kebanggaan penduduk Tandek khususnya masyarakat Kimaragang.

6 comments:

SANGURU said...

awasi banar iti idea nu bos. obuli piupakatan tokow ini. nopikir e daraai nga satakat nopikir amupoh nakalandu. awasi ong polonduon tokow somporii.

MARUDU BLOGGERS said...

aman mogoron,
agayo ot ko'tomon ginawo ku diti tuturan nu be'no.Amu ih ogumu dogon boroson..kalandu nope'no kiawi nga subai koh waro ot piupakatan tongo sandad id Tingkalanon om tongo kinoruangan mantad kampung suwai.

Tidak ada yang mustahil sekiranya dirancang.Saya fikir satu cadangan yang sangat bagus.Sekurang-kurangnya identiti bangsa kita Kimaragang dikenali.

Saya mencadangkan supaya perkara ini dimasukkan dalam agenda pada pertemuan SAM Oktober nanti.

JMimie Mabin said...

osukung oku diti boros nu pinsan. Asanong ino cadangan nu. Arapon nopo dot iti jumadi iso ralan mongowit monungag dilot tatod dat Tandek dit oleed no 'tidur mati'.

Saya juga menyokong agar perkara ini dimasukkan dlm agenda pertemuan SAM yg akan datang.

RumbiaMasolog said...

mangai tokow ka...

ison said...

Biano om nakalaga oku nogi siti. awasi tu waro po noompitan ku. simiyoon i tongo kukungkung poma. ba, yoku nga kaantap i dilo tiun dialo bro mogoron dilo.

awasi beti dot opituturan daton kembagu sera waro kopisambatan daton. kenong ko ong waro isai2 ot nonuwan dot 'sundu' potilombus nono diti komoyoon daton siti, palajako i banar. waro i ot 'monginsuup' mari ong baabanaron nogi mangagama om okon ko onuwon dot pokirayaan kondiri

Little Mike (LM) said...

baru dapat blogging... idea yang sangat baik untuk mengetengahkan aspek kebudayaan dalam kehidupan harian kimaragang. Tentang idea menwujudkan rumah budaya, ia sangat dialu-alukan. Saya tidak tahu kalau lokasi tanah kami yg berjauhan dengan komuniti sebagai tempat sesuai untuk pembinaan rumah budaya. saya tidak ada halangan sebenarnya. Saya akan fikir2kan sesuatu untuk mererealisasikan idea baik tn mogoron. nanti masukkan dalam agenda pertemuan SAM bulan 10